Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

15/2021 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.”

By 23 czerwca 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący 15/2021

22 czerwca 2021 r.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r. („ZWZ”), byli:

  1. Pan Marek Tymiński, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 52 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 74,43% w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 29,02% w ogólnej liczbie głosów w Spółce według stanu na dzień rejestracji akcjonariuszy na ZWZ oraz 29,02% według stanu na dzień odbycia ZWZ;
  2. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hegde, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+, Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji, reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponujący łącznie na ZWZ głosami w liczbie 14 846 025 z posiadanych akcji w liczbie 14 846 025. Stanowiło to 20,98% w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 8,12% w ogólnej liczbie głosów w Spółce według stanu na dzień rejestracji akcjonariuszy na ZWZ oraz 8,12% według stanu na dzień odbycia ZWZ.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz