Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

14/2019 „Publikacja Komunikatu aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego”

By 3 czerwca 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 14/2019
3 czerwca 2019 r.
Informacje poufne
„Publikacja Komunikatu aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2019, niniejszym informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.cigames.com, w sekcji „Relacje Inwestorskie”, oraz na stronie internetowej Oferującego -Trigon Dom Maklerski S.A., tj. www.trigon.pl, w dniu 3 czerwca 2019 r. został opublikowany Komunikat aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 12 000 000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przy jednoczesnym zastrzeżeniu ograniczonego prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz