Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

12/2019 „Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii H”

By 30 maja 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 12/2019

30 maja 2019 r.

Informacje poufne

„Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii H”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 7/2019 oraz nr 8/2019, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.cigames.com, w zakładce „Relacje Inwestorskie”, oraz na stronie internetowej Oferującego – Trigon Dom Maklerski S.A., tj. www.trigon.pl, w dniu 30 maja 2019 r. zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12 000 000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przy jednoczesnym zastrzeżeniu ograniczonego prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Subskrypcja akcji serii H odbędzie się w dniach 4-10 czerwca 2019 r.

Szczegółowe zasady oferty akcji serii H znajdują się w Memorandum Informacyjnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz