Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

12/16 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych CI Games S.A. i Grupy Kapitałowej CI Games

By 28 czerwca 20164 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 12/2016

Data sporządzenia: 2016-06-28

Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych CI Games S.A. i Grupy Kapitałowej CI Games

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 25 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, stosownie do właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz do norm zawodowych obowiązujących w tym zakresie, dokonała w dniu 28 czerwca 2016 r., na mocy uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki, wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2016-2018.

Podmiotem, o którym mowa, jest spółka Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-520), ul. Wiśniowa 40/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000375656, NIP: 521-359-13-29, REGON: 142757598, oraz wpisana Uchwałą nr 4127/59/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 maja 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704 („Audytor”).

Przedmiotem umowy zawartej przez Spółkę z Audytorem będzie: a) przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, za pierwsze półrocze 2017 roku oraz za pierwsze półrocze 2018 roku; b) przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, za pierwsze półrocze 2017 roku oraz za pierwsze półrocze 2018 roku; c) badanie jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki kolejno za rok 2016, za rok 2017 oraz za rok 2018; d) badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki kolejno za rok 2016, za rok 2017 oraz za rok 2018.

Umowa z Audytorem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. przeglądów i badań oraz do przygotowania opinii Audytora z przedmiotowych przeglądów i badań.

Spółka korzystała już z usług Audytora, który dokonał przeglądu i badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki kolejno za lata 2007, 2008, 2009, 2010, 2014 i za rok 2015.

Podstawa prawna: § 25 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Data               Imię i Nazwisko           Stanowisko/Funkcja

2016-06-28    Adam Pieniacki          Członek Zarządu Emitenta

2016-06-28    Monika Rumianek      Członek Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz