Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

Raport 26/2020 „Podwyższenie kapitału zakładowego CI Games S.A. w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I”

By 24 sierpnia 20203 sierpnia, 2021No Comments

Raport 26/2020

24 sierpnia 2020 r.

Informacje poufne

Temat: „Podwyższenie kapitału zakładowego CI Games S.A. w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I”

I.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie: (i) Uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego („Uchwała NWZA”), (ii) uchwały Nr 2020/08/24/1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I oraz zmiany Statutu Spółki, informuje o zamiarze przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 21.000.000 (dwudziestu jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I („Akcje Oferowane”) oraz wprowadzenia do obrotu Prawa do Akcji Serii I („Prawa do Akcji”, „PDA”) a także Akcji Oferowanych („Oferta”).

II.

Oferta, na podstawie art. 3 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 4 lit a) oraz lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), nie wymaga uprzedniego sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Oferta zostanie skierowana do inwestorów, którzy: (i) obejmą Akcje Oferowane na kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 500.000,00 zł lub (ii) posiadają status klienta profesjonalnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Uprawnieni Inwestorzy”).

III.

Przeprowadzenie Oferty zostało powierzone Trigon Dom Maklerski S.A. („Firma Inwestycyjna”). Akcje Oferowane mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie określona przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem wyników budowy księgi popytu przeprowadzonej przez Firmę Inwestycyjną („Księga Popytu”), lecz nie będzie niższa niż 1,20 zł za jedną Akcję Oferowaną. Księga popytu zostanie otwarta 27 sierpnia 2020 r., zaś termin jej zamknięcia planowany jest na 28 sierpnia 2020 r., nie później niż o godz. 15:00. Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu trwania procesu budowania Księgi Popytu.

Zgodnie z Uchwałą NWZA akcjonariuszowi Spółki, spełniającemu kryteria Uprawnionego Inwestora, wskazanego w pkt II powyżej, który na dzień 24 sierpnia 2020 r. posiadał co najmniej 0,25% kapitału zakładowego Spółki, przysługiwać będzie w odniesieniu do pozostałych inwestorów prawo pierwszeństwa („Prawo Pierwszeństwa”) w obejmowaniu Akcji Oferowanych na warunkach określonych w Uchwale NWZA. Skorzystanie z Prawa Pierwszeństwa wymagać będzie przedstawienia Firmie Inwestycyjnej do dnia 27 sierpnia 2020 r. dokumentu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego akcjonariusza potwierdzającego, że akcjonariusz ten według stanu na dzień 24 sierpnia 2020 r. był akcjonariuszem Spółki i posiadał co najmniej 0,25% kapitału zakładowego Spółki,

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz