Skip to main content
BieżąceBieżące 2024Raporty

CI Games SE (4/2024) Całkowita spłata kredytu w PKO BP S.A.

By 1 lutego 202423 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 4/2024

Data sporządzenia: 1-2-2024

Skrócona nazwa emitenta: CI GAmes SE

Temat: Całkowita spłata kredytu w PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu wielocelowego udzielonego Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2022 r.

Przedmiotem umowy kredytu było udzielenie Spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie do 29.000.000,00 zł _dwudziestu dziewięciu milionów złotych_ na okres od dnia 29 kwietnia 2022 r. do 31 stycznia 2024 r.

O zawarciu ww. umowy kredytu oraz aneksie do tej umowy Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz raporcie bieżącym 38/2023 z dnia 31 października 2023 r.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,552877