Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (31/2023) Przydział obligacji zamiennych serii F

By 1 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący nr 31/2023

Data: 20 lipca 2023 r. 

Temat: Przydział obligacji zamiennych serii F

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., że w dniu 20 lipca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 60 (słownie: sześćdziesięciu) sztuk obligacji serii F, imiennych, niezabezpieczonych, niemających formy dokumentu, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L, o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej wynoszącej 100 000 EUR (sto tysięcy euro) każda obligacja i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 6 000 000 EUR (sześć milionów euro), oprocentowanych według stałej rocznej stopy procentowej wynoszącej 8% („Obligacje”). 

W dniu 20 lipca 2023 r. inwestor dokonał wpłaty na Obligacje. Tym samym emisja Obligacji doszła do skutku. 

Emisja Obligacji nie miała charakteru oferty publicznej.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 

Marek Tymiński, Prezes Zarządu

David Broderick, Wiceprezes Zarządu