Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (28/2023) Emisja obligacji zamiennych serii F 

By 1 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący nr 28/2023 

Data: 14 lipca 2023 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR 

Temat: Emisja obligacji zamiennych serii F 

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r.  Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji imiennych serii F, zamiennych na akcje zwykłe na  okaziciela Spółki serii L, o łącznej wartości nominalnej Obligacji do 6 000 000 EUR (sześć milionów euro)  („Obligacje”), o wartości nominalnej 100 000 EUR (sto tysięcy euro) każda Obligacja. 

Zamiana Obligacji na akcje serii L będzie się odbywać na zasadach określonych w uchwale Nr 23/2/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. „w sprawie emisji obligacji  zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych,  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki  prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki” oraz w Warunkach Emisji Obligacji. 

Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 8% (osiem procent).  Szczegółowe warunki wypłaty oprocentowania, w tym jego wysokość oraz długość okresów  odsetkowych została określona w Warunkach Emisji Obligacji. Obligatariusz ma prawo żądać  wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji. 

Dniem emisji Obligacji będzie dzień określony w Warunkach Emisji Obligacji, tj. dzień, w którym  Obligacje zostały po raz pierwszy zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji, zgodnie  z właściwymi przepisami prawa powszechnego. Dzień wykupu Obligacji przypadnie w pierwszą  rocznicę dnia emisji Obligacji, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu, na zasadach  określonych w Warunkach Emisji Obligacji.  

Obligacje będą oferowane na warunkach określonych w propozycji nabycia, która zostanie skierowana  do inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany  w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu papierów  wartościowych na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr  168, str. 12, ze zm.; „Rozporządzenie 2017/1129”), w związku z czym, zgodnie z Rozporządzeniem  2017/1129, emisja Obligacji nie wymaga opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego. 

Celem emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 ustawy z dnia 15 stycznia 20125 r. o obligacjach jest rozwój  działalności gospodarczej Emitenta. 

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu  przepisów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu