Skip to main content
BieżąceBieżące 2024

CI GAMES SE (25/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie

By 6 czerwca 20247 czerwca, 2024No Comments

Raport bieżący numer: 25/2024

Data: 6 czerwca 2024

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2024 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz  okumentami będącymi przedmiotem głosowania, a także informacją o zgłoszonym sprzeciwie. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na zgromadzeniu wyniosła 91 369 382 głosów, co stanowi 49,94 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Spółka informuje, że do uchwały nr  0/2/2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki pełnomocnik akcjonariusza zgłosił sprzeciw, który to sprzeciw został zaprotokołowany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji  ymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd CI Games SE:
Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE

Załącznik
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności w roku 2023
Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2023
Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2023