Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (25/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023

By 3 lipca 2023No Comments

Raport bieżący numer: 25/2023

Data: 29 czerwca 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023 r.

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29  czerwca 2023 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do uchwał. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na zgromadzeniu wyniosła 89 282 591 głosów, co stanowi 48,80 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games SE 

 

Załącznik

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023 r.