Skip to main content
BieżąceBieżące 2024

CI GAMES SE (24/2024) Decyzja Zarządu CI Games SE w sprawie dalszego zawieszenia wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

By 29 maja 20247 czerwca, 2024No Comments

Raport bieżący numer: 24/2024

Data: 29 maja 2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Decyzja Zarządu CI Games SE w sprawie dalszego zawieszenia wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. niniejszym informuje, że działając na podstawie upoważnienia wynikającego z §3 ust 5 Uchwały nr 3/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego  gromadzenia Spółki CI Games SE z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M, dematerializacji akcji  erii M i praw do akcji serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i/lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M  /lub praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 21 marca 2024 r. (dalej jako „Uchwała Emisyjna”), w dniu 29 maja 2024 r. podjął uchwałę dotyczącą przedłużenia zawieszenia wykonania Uchwały Emisyjnej, bez wskazywania terminu zakończenia okresu zawieszenia.

Zarząd Spółki podejmie decyzję w przedmiocie realizacji procesu oferowania akcji nowej emisji serii M zgodnie z Uchwałą Emisyjną. Po podjęciu takiej decyzji Spółka poinformuje o niej stosownym raportem bieżącym.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE