Skip to main content
Bez kategoriiBieżące 2024

CI GAMES SE (23/2024) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

By 10 maja 202411 maja, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 23/2024

 

Data: 10 maja 2024

 

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 6 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00 w Warszawie
(00-420) przy ul. Szarej 10.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Załączniki:

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 r.,
  2. Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,
  3. Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2023,
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności w roku 2023,
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2023,
  6. Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2023,
  7. Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,
  8. Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 r.,
  9. Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.