Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (22/2023) Żądanie Akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE oraz zgłoszone projekty uchwał

By 19 czerwca 2023No Comments

Raport bieżący nr: 22/2023

Data: 9 czerwca 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Temat: Żądanie Akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE oraz zgłoszone projekty uchwał

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie „Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2023 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Pana Marka Tymińskiego, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. posiadającego 53 083 570 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 29,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, żądania dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r. „Żądanie”.

Żądanie dotyczy umieszczenia w pkt 9 porządku obrad czterech nowych podpunktów lit. j-m, w następujących sprawach:

a: powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games SE,

b: ustanowienie programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE,

c: emisja warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiana Statutu Spółki oraz wyrażenie zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

d:emisja obligacji zamiennych na akcje, pozbawienie w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii F, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, pozbawienie w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiana Statutu Spółki.

W związku z Żądaniem porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy, przedstawia się następująco:

1: Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2: Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3: Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4: Przyjęcie porządku obrad,

5: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku,

6: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

7: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games SE za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games SE w 2022 roku,

8: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania,

9: Podjęcie uchwał w sprawach:

a: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok,

b: zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

c: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok,

d: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

e: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2022 rok,

f: rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022,

g: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

h: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

i: wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022,

j: powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games SE,

k: ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE,

l: emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

m: emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki,

10: Wolne wnioski,

11: Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z Żądaniem ww. akcjonariusz przedstawił również projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie dotyczącym dodanych podpunktów porządku obrad, których treść zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu 

Załączniki:

Projekty_uchwal_zgloszone_na_ZWZ_przez_akcjonariusza_PL.pdf