Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (20/2023) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

By 4 czerwca 2023No Comments

Raport bieżący nr: 20/2023

Data: 2 czerwca 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 9:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu 

 

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień  29 czerwca 2023 r.

Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023 r.

Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności w roku 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2022

Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2022

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023 r.

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games SE w dniu 29 czerwca 2023 r.

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji