Skip to main content
Bez kategoriiBieżące 2024

CI GAMES SE (13/2024) Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad prowadzenia subskrypcji

By 19 kwietnia 202422 kwietnia, 2024No Comments

Raport bieżący numer: 13/2024

Data: 19 kwietnia 2024

Podstawa prawna:         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad prowadzenia subskrypcji

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. w oparciu o upoważnienie zwarte w Uchwale nr 3/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 marca 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę na podstawie której przyjęto zasady subskrypcji w związku z emisją i ofertą przez Spółkę 36.588.600 akcji serii M, o wartości nominalnej 0,01 złoty (jeden grosz) każda („Zasady Subskrypcji”).

Zasady Subskrypcji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.

Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE

 

Załącznik

Attachment 13.2024_Zasady subskrypcji