Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (13/2023) Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.

By 28 marca 2023No Comments

Raport bieżący nr: 13/2023

Data: 28 marca 2023

Podstawa prawna: art. 17 ust 1 MAR – Informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKO BP”) umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 20.000.000 złotych (dalej: „Umowa”, „Kredyt”) Kredyt został udzielony na okres od dnia 27 marca 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r. 

Zabezpieczenie Kredytu stanowią:

  1. Zastaw rejestrowy i zastaw cywilny na akcjach Spółki będących w posiadaniu akcjonariusza Marka Lecha Tymińskiego.
  2. Gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”), wraz z wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionym przez Spółkę na rzecz BGK.
  3. Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń PKO BP wynikających z Umowy w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu