Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (12/2023) Rejestracja przekształcenia CI GAMES S.A. w spółkę europejską CI GAMES SE i rejestracja statutu spółki CI GAMES SE

By 21 marca 2023No Comments

Raport bieżący nr: 12/2023

Data: 17 marca 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja przekształcenia CI GAMES S.A. w spółkę europejską CI GAMES SE i rejestracja statutu spółki CI GAMES SE

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że powziął informacje o dokonaniu w dniu 17 marca 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu CI Games SE do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Rejestracji Przekształcenia”). 

Z Dniem Rejestracji Przekształcenia CI Games S.A. przyjęła formę prawną spółki europejskiej i aktualnie działa pod firmą CI Games SE z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0001025884.

Przekształcenie nastąpiło na warunkach określonych w Planie Przekształcenia przyjętym w dniu 23 grudnia 2022 r. udostępnionym na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. 

Przekształcenie w spółkę europejską nastąpiło w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.). Uchwała nr 4/1/2023 w sprawie przekształcenia została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2023 r., oraz podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego nr 8/2023 w dniu 8 lutego 2023 r.

Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie i wyrażony został w polskich złotych i wynosi 1.829.430,15 zł i dzieli się na 182 943 015 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I, o wartości nominalnej 0,01 zł, uprawniających do 182 943 015 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie doszło do zmian w zakresie praw przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji Spółki, a Spółka kontynuuje swoją działalność w formie spółki europejskiej.

Zarząd Spółki informuje, że wraz z Dniem Rejestracji Przekształcenia zgodnie z uchwałą nr 5/1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2023 r. uchylona została dotychczasowa treść statutu Spółki, która została zastąpiona nową treścią statutu Spółki. W związku z tym Zarząd Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść aktualnego statutu Spółki.

Zarząd Spółki wyjaśnia również, że w związku z przyjęciem formy prawnej spółki europejskiej z Dniem Rejestracji Przekształcenia skuteczne stały się zmiany w składzie organów Spółki, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2023 w dniu 8 lutego 2023 r.

 

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu 

 

Załączniki 

Statut CI Games SE

Odpis aktualny z KRS