Skip to main content
BieżąceBieżące 2024Raporty

CI Games SE (1/2024) Całkowita spłata kredytu w PKO BP S.A.

By 3 stycznia 202423 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 1/2024

Data sporządzenia: 3-1-2024

Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.E.

Temat: Całkowita spłata kredytu w PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy kredytu było udzielenie Spółce kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 20.000.000,00 zł _dwudziestu milionów złotych_ na okres od dnia 27 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

O zawarciu ww. umowy kredytu oraz aneksie do tej umowy Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz raporcie bieżącym 38/2023 z dnia 31 października 2023 r.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,550923