Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (4/2022) Odwołanie członka Zarządu CI Games S.A.

By 31 stycznia 202213 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 4/2022

Data: 31 stycznia 2022

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Odwołanie członka zarządu CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania członka Zarządu Pana Ido Hochman ze składu Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie w dniu jej podjęcia.

Pan Ido Hochman pełnił funkcję członka Zarządu Spółki od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 4) w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Pobierz