Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (34/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r.

By 6 grudnia 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 34/2021

Data: 6 grudzień 2021

Podstawa prawna: Art.70 pkt 3 Ustawy o ofrecie – WZA lista powyżej 5%

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 6 grudnia 2021 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 r. („NWZ”) byli:

1. Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 52 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 78,34 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 28,79 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce według stanu na dzień rejestracji akcjonariuszy na NWZ oraz 28,79% według stanu na dzień odbycia NWZ;

2. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short, SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Small CAPS +, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge – Short, Rockbrigde Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wyodrębnionymi subfunduszami: Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Subfundusz Gier i Innowacji, reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponujący łącznie na NWZ głosami w liczbie 14 334 031 z posiadanych akcji w liczbie 14 334 031. Stanowiło to 21,32 % w liczbie głosów na tym NWZ oraz 7,83 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce według stanu na dzień rejestracji akcjonariuszy na NWZ oraz 7,83 % według stanu na dzień odbycia NWZ.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983).

 

Pobierz