Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (30/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

By 15 listopada 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 30/2021

Data: 15 listopad 2021

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2021 roku, do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Krzysztofa Kaczmarczyka o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożone ze skutkiem na dzień 6 grudnia 2021 roku, tj. na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Pobierz