Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (14/2022) Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

By 4 czerwca 202230 czerwca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 14/2022

Data:4 czerwca 2022

Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art.
399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul.
Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The Hub.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad,
informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być
przedłożone ZWZ wraz z materiałami, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania
prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu
David Broderick – Wiceprezes Zarządu
Monika Rumianek – Członek Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień  30 czerwca 2022r.

Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021

Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

 

Pobierz