Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (13/2022) Powołanie Zarządu CI Games S.A. na nową kadencję

By 4 czerwca 202230 czerwca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 13/2022

Data: 3 czerwca 2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Zarządu CI Games S.A. na nową kadencję

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3
czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu
z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2021 r., podjęła uchwałę w sprawie powołania na nową, pięcioletnią
kadencję:

1. pana Marka Tymińskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz

2. pana David Broderick powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Życiorysy powołanych członków Zarządu Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki
(https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/zarzad-i-rada-nadzorcza/).
Nowa, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu rozpocznie się po odbyciu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok.

Spółka informuje, że żaden z członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu
konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby
prawnej oraz nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego
na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Monika Rumianek pozostanie na stanowisku HR Dyrektora.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Pobierz