Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (11/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

By 17 maja 202224 października, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 11/2022

Data: 16 maja 2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje w wykonaniu obowiązku
przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa”) o wpłynięciu do Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2022 r. zawiadomienia
od Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu ("AOF") w trybie określonym w
art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o nabyciu 18.659.651 akcji Spółki
uprawniających do 18.659.651 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,20 % ogólnej
liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed nabyciem AOF posiadał 7.182.788 akcji Spółki uprawniających do 7.182.788
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło wówczas 3,93% ogólnej liczby akcji i głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki.

Po nabyciu AOF posiada bezpośrednio 25.842.439 akcji Spółki uprawniających do 25.842.439 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,13% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz

Zawiadomienie