Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (10/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

By 16 maja 202224 października, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 10/2022

Data: 16 maja 2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje w wykonaniu obowiązku
przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa”) o wpłynięciu do Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2022 r. zawiadomienia
od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Rockbridge”),
działającej w imieniu i na rzecz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) w
trybie określonym w art. 69 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o zmniejszeniu udziału
przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5 %.
Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej ww. progu nastąpiło na skutek
zawarcia w dniu 11 maja 2022 roku przez Fundusze transakcji zbycia 9 459 651 akcji Spółki
(„Transakcja”). Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 9 459 651 akcji Spółki, które stanowiły
5,17% kapitału zakładowego i uprawniały do 9 459 651 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
reprezentowały 5,17% ogólnej liczby głosów w Spółce. Transakcja została rozliczona w dniu 13 maja
2022 roku. Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji Fundusze nie posiadają żadnych akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Pobierz

Zawiadomienie