Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. obradujące po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r.

By 10 lutego 2023No Comments

Raport bieżący numer: 8/2023

Data: 8 lutego 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. obradujące po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do uchwał. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na zgromadzeniu wyniosła 96 303 582 głosów, co stanowi 52,64% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A. 

 

Załącznik

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. obradującego po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r.