Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (5/2023) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2023 r.

By 27 stycznia 2023No Comments

Raport bieżący numer: 5/2023

Data: 27 stycznia 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2023 r. 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku, w związku ze zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem („NWZ”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść opinii biegłego rewidenta doręczoną Spółce w dniu 26 stycznia 2023 roku, o której mowa art. 37 ust. 6 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1). Dokument ten stanowi uzupełnienie materiałów dotyczących punktu 6 lit. a) porządku obrad NWZ, jako ostatni z dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. 

Opinia biegłego rewidenta zostanie przez Spółkę zamieszczona również na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje Inwestorskie”, w zakładce „Przekształcenie Spółki”, pod adresem https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/przeksztalcenie-spolki/, gdzie będzie, tak jak inne dokumenty tam opublikowane, dostępna nie krócej niż do dnia zakończenia NWZ. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A. 

 

Załącznik

Opinia biegłego rewidenta z dnia 26 stycznia 2023 r.