Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (4/2023) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej CI Games SE

By 27 stycznia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 4/2023

Data: 26 stycznia 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej CI Games SE

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 r. w związku ze zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.), w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE), w tym ustalenia składu pierwszej Rady Nadzorczej, Spółka otrzymała zawiadomienia od uprawnionych akcjonariuszy ze zgłoszeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

  1. Pan Marek Tymiński, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, zaproponował, aby w skład pierwszej Rady Nadzorczej wszedł Pan Artur Osuchowski oraz dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki tj.: Pan Marcin Garliński, Pan Adam Niewiński, Pan Jeremy M J Lewis. W ocenie akcjonariusza bogate doświadczenie, kompetencje i sukcesy zawodowe posiadane przez tych kandydatów, są najlepszym uzasadnieniem ich wyboru oraz sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Pan Marcin Garliński i pan Adam Niewiński byli również członkami Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, kiedy to Spółka odnotowała rekordowe wyniki finansowe.
  2. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, zaproponował kandydaturę Pana Floriana Schuhbauer na członka pierwszej Rady Nadzorczej. W ocenie Akcjonariusza doświadczenie, zawodowe kandydata jest najlepszym uzasadnieniem jego wyboru na członka Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe ww. kandydatów, którzy wchodzą obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki, znajdują się na stronie internetowej Spółki, w sekcji: https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/zarzad-i-rada-nadzorcza/. Życiorysy kandydatów Artura Osuchowskiego oraz Floriana Schuhbauer stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszyscy kandydaci, o których mowa, wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez kandydatów, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.

Załączniki

Rekomendacja Marka Tymińskiego na członków Rady Nadzorczej.

Rekomendacja Active Ownership Fund SICAV-FIS SCSna członka Rady Nadzorczej.

Życiorys Artura Osuchowskiego.

Życiorys Floriana Schuhbauer.