Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (31/2022) Informacja o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę europejską

By 12 września 20224 listopada, 2022No Comments

Raport bieżący nr 31/2022

Data: 12 września 2022 r.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – Informacje poufne 

Temat: Informacja o statusie procedury przekształcenia CI Games S.A. w spółkę europejską

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki: nr 18/2022 z dnia 28 lipca 2022 r., nr 19/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r., nr 26/2022 z dnia 5 września 2022 r., nr 28/2022 z dnia 5 września 2022 r. oraz nr 29/2022 z dnia 5 września 2022 r., informuje, że Spółka kontynuuje proces przekształcenia w spółkę europejską (SE), zgodnie z wcześniej podanymi przez Spółkę założeniami, o których mowa między innymi w ww. raportach bieżących oraz w dotychczas opublikowanych przez Spółkę dokumentach przygotowanych na potrzeby przekształcenia w SE.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Zarząd Spółki wyjaśnia ponadto, że zgodnie z informacją uzyskaną od doradcy prawnego Spółki wybranego na potrzeby procesu przekształcenia w SE, przeszkodą procedowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 września 2022 r. projektów uchwał dotyczących przekształcenia Spółki w SE było wyłącznie opóźnienie zaistniałe w postępowaniu toczącym się w sądzie rejestrowym Spółki – Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta na potrzeby przekształcenia Spółki w SE. Co więcej, na dzień 12 września 2022 r. postanowienie referendarza sądowego w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta (tj. wyrażenia przez sąd rejestrowy zgody na biegłego rewidenta zaproponowanego przez Spółkę), który wyda opinię dotyczącą aktywów Spółki na potrzeby przekształcenia Spółki w SE, nie zostało wydane.

Stan oczekiwania na wydanie tego postanowienia utrzymuje się mimo dokonania przez Spółkę wszelkich wymaganych prawem czynności oraz dopełnienia aktów należytej staranności w celu wydania takiego postanowienia do końca sierpnia 2022 r. – o czym Akcjonariusze Spółki zostali wyczerpująco poinformowani podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 5 września 2022 r. Ze względu na tę okoliczność na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 września 2022 r. zaproponowano zarządzenie przerwy w jego obradach na podstawie art. 408 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, na którą jednak zgody nie wyrazili akcjonariusze mniejszościowi Spółki.

Spółka oczekuje zatwierdzenia przez sąd rejestrowy Spółki wyboru biegłego rewidenta w najbliższym czasie.

Powyższa informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla procedury przekształcenia Spółki w SE, która stanowi obecnie jeden ze strategicznych procesów dla Spółki oraz jej Akcjonariuszy.

 

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz