Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (28/2022) Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r. spraw objętych punktem 6 lit. b), c), d), e), f) oraz g) przyjętego porządku obrad

By 6 września 20228 września, 2022No Comments

Raport bieżący nr 28/2022

5 września 2022 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r. spraw objętych punktem 6 lit. b), c), d), e), f) oraz g) przyjętego porządku obrad

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 września 2022 r. odstąpiło od rozpatrzenia spraw objętych punktem 6 lit. b), c), d), e), f) oraz g) przyjętego porządku obrad, które dotyczyły następujących projektów uchwał:

  1. i)w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.),
  2. ii)w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CI Games Spółki Europejskiej,

iii)                 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Administrującej CI Games Spółki Europejskiej,

  1. iv)w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń CI Games S.A., przyjętej uchwałą nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń,
  2. v)w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
  3. vi)w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów między Spółką a Członkami Rady Administrującej.

Przyczyną odstąpienia od głosowania nad ww. projektami uchwał jest okoliczność, że do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 5 września 2022 r. sąd rejestrowy Spółki nie zatwierdził wybranego przez Spółkę na potrzeby planowanego przekształcenia Spółki biegłego rewidenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz