Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (25/2022) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Administrującej CI Games SE

By 2 września 20224 listopada, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 25/2022

Data: 1 września 2022

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Administrującej CI Games SE

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2022 r., w związku ze zwołanym na dzień 5 września 2022 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.), w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Administrującej Spółki, Spółka otrzymała zawiadomienie od uprawnionego akcjonariusza – Pana Marka Tymińskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), o zgłoszeniu kandydatów na Członków Rady Administrującej Spółki.

Akcjonariusz zaproponował, aby w skład Rady Administrującej weszli dotychczasowi członkowie organów Spółki, tj.: Pan David Broderick, Pan Marcin Garliński, Pan Adam Niewiński, Pan Marek Tymiński oraz Pan Jeremy M J Lewis, który jest jednocześnie kandydatem na Członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłoszonym przez Akcjonariusza w dniu 31 sierpnia 2022 r. (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 23/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.). W ocenie Akcjonariusza bogate doświadczenie, kompetencje i sukcesy zawodowe posiadane przez tych kandydatów, są najlepszym uzasadnieniem ich wyboru oraz sprawowania funkcji w Radzie Administrującej Spółki. Pan Marcin Garliński i pan Adam Niewiński byli również członkami Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, kiedy to Spółka odnotowała rekordowe wyniki finansowe.

Życiorysy zawodowe ww. kandydatów, którzy wchodzą obecnie w skład organów Spółki, znajdują się na stronie internetowej Spółki, w sekcji: https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/zarzad-i-rada-nadzorcza/. Życiorys kandydata Jeremy’ego M J Lewisa został przekazany przez Spółkę raportem bieżącym nr 23/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wszyscy kandydaci, o których mowa, wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Administrującej Spółki. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez kandydatów, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Załącznik

Rekomendacja na członków Rady Administrującej CI Games SE