Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (24/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

By 2 września 20224 listopada, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 24/2022

Data: 1 września 2022

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), informuje że w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2022 roku, do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Grzegorza Leszczyńskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożone ze skutkiem na dzień 5 września 2022 roku, tj. na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Pobierz