Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (20/2022)  Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

By 8 sierpnia 202211 sierpnia, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 20/2022

Data: 8 sierpnia 2022

Informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 5 września 2022 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

David Broderick – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 września 2022r.

Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.

Formularz pełnomocnictwa na NWZ CI Games S.A. w dniu 5 września 2022 r.

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

 

Pobierz