Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (18/2022) Powzięcie zamiaru przekształcenia CI Games S.A. w Spółkę Europejską (SE)

By 28 lipca 20225 sierpnia, 2022No Comments

Raport bieżący nr 18/2022

Data: 28 lipca 2022

Podstawa prawna: art. 17 MAR – Informacje poufne

Temat: Powzięcie zamiaru przekształcenia CI Games S.A. w Spółkę Europejską (SE)

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 28 lipca 2022 r. zamiaru przekształcenia Spółki w spółkę europejską („SE”; „Spółka Przekształcona”). Przekształcenie Spółki w SE będzie mieć na celu zwiększenie ekspozycji Spółki na inwestorów na zagranicznych rynkach kapitałowych, a także ułatwienie funkcjonowania Spółki w warunkach notowania akcji Spółki na dwóch rynkach: na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynku prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (LSE) w przypadku dual listingu („Przekształcenie”). O potencjalnym zamiarze przeprowadzenia procesu dual listingu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Zamiarem Zarządu Spółki jest, aby Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 2 ust. 4 oraz 37 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1, ze zm.), tj. w drodze Przekształcenia Spółki, jako spółki posiadającej od ponad dwóch lat spółkę zależną, podległą prawu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, tj. CI Games Mediterranean Projects SL z siedzibą w Barcelonie, w SE.

Przekształcenie Spółki w tym trybie umożliwi Spółce zmianę wewnętrznej struktury organów, co z kolei ułatwi Spółce funkcjonowanie w ramach różnych jurysdykcji.

Przekształcenie nie spowoduje zmiany strategii Spółki ani relacji Spółki z osobami trzecimi, jak też nie spowoduje zmian w strukturze własności akcji Spółki. W związku z Przekształceniem nie będą emitowane ani obejmowane żadne nowe akcje Spółki, a z dniem rejestracji Przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy Spółki, dotychczasowi akcjonariusze Spółki staną się automatycznie akcjonariuszami Spółki Przekształconej.

W osobnych raportach bieżących Spółka przekaże pełną treść zawiadomienia akcjonariuszy o Przekształceniu, wymaganą zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, oraz poinformuje o zwołaniu walnego zgromadzenia, któremu zostanie przedłożony Plan Przekształcenia Spółki w Spółkę Przekształconą, projekt statutu Spółki Przekształconej wraz z projektami uchwał dotyczącymi planowanego Przekształcenia Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wymagane przepisami prawa informacje dotyczące planowanego Przekształcenia, w tym plan Przekształcenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Przekształceniem, będą zamieszczone i dostępne na stronie internetowej Spółki, w wydzielonym miejscu, pod adresem www.cigames.com .

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz