Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (10/2023) Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad

By 10 lutego 2023No Comments

Raport bieżący nr: 10/2023

Data: 8 lutego 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 stycznia 2023 roku kontynuowane po przerwie w dniu
8 lutego 2023 roku odstąpiło od rozpatrzenia spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad, które dotyczyły odpowiednio następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, 
  2. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przyczyną odstąpienia od głosowania nad ww. projektami uchwał jest wniosek pełnomocnika akcjonariusza Marka Tymińskiego o usunięcie z porządku obrad tych punktów. Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżenia co do usunięcia z porządku obrad wskazanych dwóch punktów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A.