Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

8/2018 „Podwyższenie kapitału zakładowego CI Games S.A.”

By 19 marca 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 8/2018

19 marca 2018 r.

Informacje poufne

„Podwyższenie kapitału zakładowego CI Games S.A.”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r., Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 marca 2018 r., zgodnie z decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 marca 2018 r., dopuszczono do obrotu giełdowego 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Akcje te zostały jednocześnie zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu, który objął te akcje w związku z realizacją Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych przedmiotowych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 400 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.511.099,90 zł i dzieli się na 151 109 990 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 151 109 990.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Monika Rumianek – Członek Zarządu
Maciej Nowotny – Członek Zazrądu

Pobierz