Skip to main content
BieżąceBieżące 2016Raporty

8/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 r.

By 29 kwietnia 20164 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 8/2016

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 r.

 

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2016 r. („ZWZA”), byli:

1) Pan Marek Tymiński, który dysponował na ZWZA głosami w liczbie 5.966.357 z posiadanych akcji Spółki w liczbie 5.966.357. Stanowiło to 87,13 % w liczbie głosów na tym ZWZA oraz 42,88% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

2) PZU SFIO Universum, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony, PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, reprezentowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., dysponujące łącznie głosami w liczbie 772.000 z posiadanych akcji Spółki w liczbie 772.000 Stanowiło to 11,27% w liczbie głosów na tym ZWZA i 5,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.)

Pobierz