Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

7/2018 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

By 16 marca 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 7/2018

15 marca 2018 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono Spółce uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 214/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A. („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą, akcje serii F wyemitowane przez Spółkę, w liczbie 40.000 (czterdzieści tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł każda, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym i zostaną wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 19 marca 2018 r., pod warunkiem ich rejestracji i opatrzenia ich kodem PLCTINT00018 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 marca 2018 r. O warunkowej rejestracji ww. akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 5 marca 2018 r. Przedmiotowa Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze. zm.).

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta
Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz