Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

68/2017 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

By 17 listopada 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 68/2017

17 listopada 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 17 listopada 2017 r. uchwały nr 1348/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A. („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, akcje serii F wyemitowane przez Spółkę, w liczbie 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł każda, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym i zostaną wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 21 listopada 2017 r., pod warunkiem ich rejestracji i opatrzenia ich kodem PLCTINT00018 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 listopada 2017 r. O warunkowej rejestracji ww. akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 67/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Przedmiotowa Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze. zm.).

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta
Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz