Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

66/2017 „Przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A. oraz Polityki wyboru firmy audytorskiej”

By 4 listopada 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 66/2017

7 listopada 2017 r.

Informacje poufne

„Przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A. oraz Polityki wyboru firmy audytorskiej”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, z uwagi na uchwalenie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), w której reguluje się m.in. kwestie dotyczące funkcjonowania komitetów audytu, przyjęła Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto, w dniu 7 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła „Politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci w CI Games S.A.”. Treść ww. Polityki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wchodzą obecnie: Pan Tomasz Litwiniuk – Przewodniczący Komitetu Audytu, Pan Ryszard Bartkowiak oraz Pan Mariusz Sawoniewski. Życiorysy Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje Inwestorskie”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

 

Załączniki do raportu bieżącego nr 66/2017:

Pobierz Pobierz Pobierz