Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

6/2018 „Rejestracja warunkowa 40.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW”

By 6 marca 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 6/2018

5 marca 2018 r.

Informacje poufne

„Rejestracja warunkowa 40.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. Zarząd Spółki powziął informację o rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) 40.000 (czterdziestu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz o oznaczeniu ich kodem PLCTINT00018, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu ww. Akcji serii F do obrotu na tym rynku regulowanym, na którym wprowadzone są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCTINT00018. O emisji ww. Akcji serii F Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.

Rejestracja ww. Akcji serii F Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu tych Akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej niż w dniu wskazanym jako dzień wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na tym rynku regulowanym.

Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz