Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

61/2017 „Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu CI Games S.A.”

By 17 października 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 61/2017

17 października 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu CI Games S.A.”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2017 z dnia 10 października 2017 r. Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki przyjął tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu Spółki, o którym mowa, uwzględnia dokonane w ostatnich tygodniach zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, będące następstwem emisji akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z realizacją przez Spółkę Programu Motywacyjnego przyjętego w dniu  28 kwietnia 2015 r., o której Zarząd Spółki poinformował w raportach bieżących: nr 50/2017 oraz nr 51/2017.

Przedmiotowe zmiany Statutu dotyczą postanowień § 10 ust. 1, któremu nadano następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.509.099,90 zł (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a. 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000 wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
b. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
c. 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
d. 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
e. 12.649.990 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
f. 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
g. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.”

W ten sposób dokonano zmiany dotychczasowego brzmienia §10 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.508.499,90 zł (jeden milion pięćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a. 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000 wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
b. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
c. 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
d. 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
e. 12.649.990 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
f. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
g. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Załącznik do RB 61/2017:

Pobierz