Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

58/2017 „Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

By 6 października 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 58/2017

6 października 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A.”

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 6 października 2017 r. uchwały nr 1198/2017 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki CI Games S.A. („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą, akcje serii F wyemitowane przez Spółkę, w liczbie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,01 zł każda, są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym i zostaną wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym z dniem 10 października 2017 r., pod warunkiem ich rejestracji i opatrzenia ich kodem PLCTINT00018 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 października 2017 r. O warunkowej rejestracji ww. akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 56/2017 z dnia 21 września 2017 r.

Przedmiotowa Uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz