Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

53/2017 „Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.”

By 14 września 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 53/2017

14 września 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 września 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 14 września 2017 r., Pana Ryszarda Bartkowiaka, na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej, i powierzyło mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej:

Ryszard Bartkowiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000 r.). Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, gdzie został wpisany na listę radców prawnych (2006 r.).

Od 18 lat zaangażowany jest w kompleksową obsługę prawną spółek publicznych, funduszy inwestycyjnych oraz kapitałowych różnego typu, firm leasingowych oraz z branży nieruchomościowej, a także realizowanych przez nich transakcji. Posiada bogate wszechstronne doświadczenie w obsłudze transakcji kapitałowych, transakcji typu M&A, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich restrukturyzacji, transakcji nieruchomościowych a także w zakresie sporów korporacyjnych.

W latach 2001-2009 związany z Kancelarią Prawną GWW (od roku 2005 jako wspólnik). Od 2009 r. założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer z siedzibą w Warszawie, w ramach której kieruje praktyką korporacyjną oraz z zakresu transakcji kapitałowych.

Pan Ryszard Bartkowiak oświadczył, że:
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4., określonej w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej,
– nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki,
– nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej,
– nie jest ani nie był w przeszłości osobą prawomocnie skazaną za popełnienie przestępstwa, jak też nie orzeczono wobec niego pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
– nie jest ani nie był w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 28 w zw. z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Monika Rumianek – Członek Zarządu
Maciej Nowotny – Członek Zarządu

Pobierz