Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

52/2017 „Złożenie rezygnacji przez Członek Rady Nadzorczej”

By 14 września 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 52/2017

14 września 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Złożenie rezygnacji przez Członek Rady Nadzorczej”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 września 2017 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożone przez Panią Daszę Gadomską, pełniącą jednocześnie rolę Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. W oświadczeniu o rezygnacji Pani Dasza Gadomska wskazała, że rezygnacja jest motywowana powodami osobistymi.

Stosownie do przepisu art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych mandat Pani Daszy Gadomskiej wygasa z dniem 14 września 2017 r.

Podstawa prawna: § 27 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta
Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

Pobierz