Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

5/2020 „Komunikat dotyczący sprzedaży cyfrowej Sniper Ghost Warrior Contracts w porównaniu do Sniper Ghost Warrior 3”

By 21 kwietnia 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 5/2020

Temat:Komunikat dotyczący sprzedaży cyfrowej Sniper Ghost Warrior Contracts w porównaniu do Sniper Ghost Warrior 3

Globalna sprzedaż cyfrowa gry SGWC w okresie listopada i grudnia 2019 r., wliczając również wszystkie złożone i zrealizowane pre-ordery, jest o 24% wyższa od sprzedaży gry SGW3 w analogicznym okresie kwietnia i maja 2017 r. Szacowana sprzedaż gry SGWC w kolejnych trzech miesiącach (styczeń – marzec 2020 r.) jest o 48% wyższa od sprzedaży gry SGW3 w analogicznym okresie trzech miesięcy (czerwiec – sierpień 2017 r.). Zarząd Spółki między innymi na podstawie tych danych oraz biorąc pod uwagę kanały cyfrowe, spodziewa się większej sprzedaży SGWC w stosunku do SGW3 zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Spółka szacuje, iż z końcem lutego br. został przekroczony poziom 50% odsprzedaży do ostatecznego klienta z wprowadzonego na rynek globalny nakładu przy niewielkich cenowych akcjach promocyjnych na wybranych rynkach. Łączna sprzedaż ilościowa w kanałach fizycznych SGWC jest niższa od SGW3. Zdaniem Zarządu powodem tego jest między innymi coraz większy udział sprzedaży gier w kanałach cyfrowych w stosunku do tradycyjnych na fizycznych nośnikach, szczególnie biorąc pod uwagę gry kategorii AA w tzw. mid price. Spółka ocenia odsprzedaż w kanałach fizycznych jako zadowalającą i w pełni pozwalającą planować kolejne premiery gier w tym kanale, jednocześnie przewiduje stopniowy spadek udziału tego kanału i wzrostu udziału dystrybucji cyfrowej w globalnej sprzedaży Spółki. Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz