Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

45/2020 „Rezygnacja członka Rady Nadzorczej”

By 14 października 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 45/2020
Informacje bieżące i okresowe

14 października 2020 r.

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 października 2020 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożone przez Pana Norberta Biedrzyckiego. Rezygnacja została złożona z powodów osobistych.

Stosownie do przepisu art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych mandat Pana Norberta Biedrzyckiego wygasa z dniem 14 października 2020 r.

Podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz