Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

44/2020 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 9 października 2020 r.”

By 9 października 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 44/2020

9 października 2020 r.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 9 października 2020 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 października 2020 r. („NWZ”), byli:

  1. Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 52 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 89,33% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 32,52% w ogólnej liczbie głosów w Spółce według stanu na dzień rejestracji akcjonariuszy na NWZ oraz 28,79% według stanu na dzień odbycia NWZ;
  2. Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+, Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji, reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponujący łącznie na NWZ głosami w liczbie 3 818 357 z posiadanych akcji w liczbie 3 818 357. Stanowiło to 6,48% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 2,36% w ogólnej liczbie głosów w Spółce według stanu na dzień rejestracji akcjonariuszy na NWZ oraz 2,09% według stanu na dzień odbycia NWZ.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz