Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

43/2017 „Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego”

By 28 czerwca 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 43/2017

Informacje poufne

28 czerwca 2017 r.

„Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego odnawialnego”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej zawartej z Polską Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) z dnia 27 maja 2015 r. ze zm. („Umowa kredytu”) („Aneks”).

Na mocy Aneksu Spółka i Bank ustaliły harmonogram spłaty kredytu udzielonego na podstawie Umowy kredytu. Zgodnie z nim Spółka zobowiązana jest do spłaty kredytu w siedmiu transzach, począwszy od dnia 29 czerwca 2017 do dnia 18 grudnia 2017 r., przy czym: w dniu 29 czerwca 2017 r. Spółka zobowiązana jest do spłaty 5 mln zł, na koniec każdego miesiąca od lipca do listopada 2017 r. Spółka zobowiązana jest to spłaty po 2,5 mln zł, zaś w dniu 18 grudnia 2017 r. Spółka zobowiązana jest do spłaty pozostałej kwoty kredytu. Tym samym na mocy Aneksu okres kredytowania z Umowy kredytu uległ wydłużeniu do dnia 18 grudnia 2017 r. Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od typowych postanowień tego rodzaju umów zawieranych w obrocie gospodarczym.

Postanowienia Aneksu wejdą w życie z dniem jego podpisania pod warunkiem, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Spółka spłaci kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie obcej udzielony przez Bank, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. Zarząd Spółki potwierdza jednocześnie, że przedmiotowy kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie obcej, w kwocie wysokości 2,5 mln USD, zostanie spłacony przez Spółkę w terminie, tj. do dnia 29 czerwca 2017 r. Ponadto, Spółka dokona do dnia 29 czerwca 2017 r. pierwszej transzy spłaty kredytu obrotowego odnawialnego wynikającej z Aneksu, w kwocie 5 mln zł, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień 28 czerwca 2017 r., tj. przed dokonaniem spłat ww. kredytów, na rachunkach bankowych Grupy kapitałowej Spółki znajdowało się łącznie 30.778.198,00 złotych.

Niniejsza informacja została uznana za informację poufną z uwagi na wartość Aneksu oraz jego znaczenie dla Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz