Skip to main content
BieżąceBieżące 2018Raporty

4/2018 „Podsumowanie szóstego etapu emisji Akcji serii F”

By 6 lutego 20184 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 4/2018

Informacje bieżące i okresowe

6 lutego 2018 r.

„Podsumowanie szóstego etapu emisji Akcji serii F”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której Zarząd Spółki poinformował w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku („Akcje serii F”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 25 stycznia 2018 r. – 1 lutego 2018 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 31 stycznia 2018 roku – data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji serii F/ zapisów na Akcje serii F (brak formalnego przydziału); subskrypcja Akcji serii F została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy).
4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 40 000 (czterdzieści tysięcy).
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 40 000 (czterdzieści tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii F; w ramach oferty nie zostały wydzielone transze.
7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 1 (jedna).
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 1 (jedna).
10. Akcje serii F nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 28.000 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
12. Szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, związanych z emisją Akcji serii F, na dzień publikacji niniejszego raportu: Koszty poniesione lub oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu bieżącego w związku z ww. emisją wyniosły łącznie 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), w tym:
a) tytułem kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty/ emisji – 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych 00/100);
b) tytułem wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
c) tytułem sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
d) tytułem promocji oferty – nie dotyczy.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji Akcji serii F przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją: 0,19 zł.

Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.)

Maciej Nowotny – Członek Zarządu

Monika Rumianek – Członek Zarządu

Pobierz